دروس ارائه شده نیمسال جاری

نمایش 921 - 934 از 934 نتیجه
از 47
نام درس کد درس مقطع بخش اموزشی مشخصه درس مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نگارش فارسی 105051 کارشناسی 2615 مرتضی جعفری دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 213عادی/ 97/04/05 - 10:30
واژه شناسی 107037 کارشناسی 3034 بهرام رضائی دوشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 213عادی/ 97/04/10 - 08:00
واژه شناسی 107037 کارشناسی 3033 بهرام رضائی یکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 205عادی/ 97/04/10 - 08:00
واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه 787 ارشد ناپیوسته 1808 احسان هادی پورفرد پنج شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 208عادی/ 97/03/30 - 08:00
وصیت نامه حضرت امام(ره) 104119 کلیه 654 مرتضی حق شناس چهار شنبه17:30 16:00 شماره کلاس 103 .. اقتصادهفته اول/ 97/04/02 - 15:00
وصیت نامه حضرت امام(ره) 104119 کلیه 655 مرتضی حق شناس چهار شنبه17:30 16:00 شماره کلاس 103 .. اقتصادهفته دوم/ 97/04/02 - 15:00
وصیت نامه حضرت امام(ره) 104119 کلیه 4972 مرتضی حق شناس یکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 103 .. اقتصادعادی/ 97/04/02 - 15:00
وصیت نامه حضرت امام(ره) 104119 کلیه 4973 مرتضی حق شناس یکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 103 .. اقتصادعادی/ 97/04/02 - 15:00
وصیت نامه حضرت امام(ره) 104119 کلیه 649 مرتضی حق شناس چهار شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 103 .. اقتصادهفته دوم/ 97/04/02 - 15:00
وصیت نامه حضرت امام(ره) 104119 کلیه 648 مرتضی حق شناس چهار شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 103 .. اقتصادهفته اول/ 97/04/02 - 15:00
وصیت نامه حضرت امام(ره) 104119 کلیه 650 مرتضی حق شناس چهار شنبه13:00 11:00 شماره کلاس 103 .. اقتصادعادی/ 97/04/02 - 15:00
وصیت نامه حضرت امام(ره) 104119 کلیه 651 مرتضی حق شناس چهار شنبه13:00 11:00 شماره کلاس 103 .. اقتصادهفته دوم/ 97/04/02 - 15:00
وصیت نامه حضرت امام(ره) 104119 کلیه 652 مرتضی حق شناس چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 103 .. اقتصادهفته اول/ 97/04/02 - 15:00
وصیت نامه حضرت امام(ره) 104119 کلیه 653 مرتضی حق شناس چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 103 .. اقتصادهفته دوم/ 97/04/02 - 15:00
نمایش 921 - 934 از 934 نتیجه
از 47